EÖB Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA 
USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1-
Bu yönergenin amacı, Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere oluşturulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Engelli Öğrenci Birimi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
 Bu Yönerge, Üniversitemiz bünyesinde kurulan ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi’ni kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
 ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15.maddesine dayanılarak hazırlanan 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”nin 8. maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
(1) ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı sorumluluğunda; Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu, Koordinatör (Birim çalışanlarını koordine etmek amacıyla Rektör tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi olabilir) ve ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilecek personelden oluşur.

(2) ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu; Sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında. Tıp Fakültesi , Eğitim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarının önereceği birer öğretim elemanı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı temsilcisi , Koordinatör ile engelli öğrenciler arasında belirlenecek 1 (bir) engelli öğrenci temsilcisi olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek 9(dokuz) üyeden oluşan komisyondur.

(3) ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi Temsilcileri; ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi ile koordineli çalışmak üzere Üniversitemizin tüm Fakülte/Yüksekokul/EnstitüYönetim Kurullarınca önerilen ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen temsilcidir.

(4) ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü; birimin görevleri doğrultusunda çalışmaları olan, Üniversitemiz akademik ya da idari personelinden Rektör tarafından görevlendirilecek kişidir.

(5) Üniversite dışındaki Engelli Öğrenci birimleriyle ilişkilerde bulunmak.

İKİNCİ BÖLÜM

ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi Yapılanması ve Çalışma Esasları

                 ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi Yapılanması

MADDE 5- ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı sorumluluğunda ; Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü ve ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilecek personelden oluşur.

                  ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi Çalışma Esasları

MADDE 6- (1) Komisyon Danışma Kurulu Üyeleri ve Temsilcileri; ilgili birim yönetim kurullarının önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nca görevlendirilir. Üyelerin görev süresi 3(üç) yıldır. Görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilirler.

(2) Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu; her yarı yıl başında sorumlu Rektör Yardımcısı’nın belirleyeceği tarihlerde ve gerek duyulduğunda toplanarak, birimin görevleri doğrultusunda projeler geliştirir, düzenlemeler konusunda kararlar alır ve uygulamasını denetler. Toplantılara engel gruplarına göre, ihtiyaç duyulabilecek anabilim dallarından öğretim elemanları ve konunun uzmanları davet edilebilir.

(3) Engelli Öğrenci Birimi Temsilcileri; Engelli Öğrenci Birimi’nce alınan kararların birimlerde uygulanması, yapılan çalışmaların denetlenmesi ve birimdeki engelli öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.

(4)ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi tüm daire başkanlıkları ile koordineli olarak çalışır.

(5)Birimin donanım ve maddi ihtiyaçları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’nce karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESOGÜ Engelli Öğrenci Biriminin Görevleri

 MADDE 7- Engelli Öğrenci Biriminin görevleri şunlardır.

 1) Eskişehir Osmangazi Üniversitesine kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada; ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri tespit ederek önlem almak ve gerekli düzenlemeleri yaparak çözüm üretmek, bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak,

2) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için; hem engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak.

3) Yüksek öğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine engel ve engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeler hakkında bilgi veren dokümanlar hazırlamak, bilinç düzeyini artırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

4) Bu konularda program ve projeler geliştirmek,

5) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık, bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısı’na sunmak.

6) Seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

 7) Yüksek Öğretim Kurumları Engelli Öğrenci Birimi’nin görev ve faaliyet alanına giren konularda kanunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerini sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkan veren bir web sayfası oluşturmak.

8) Aldığı kararlar ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

9) Maddi imkanı olmayan engelli öğrencilerin, yardımcı araç ve gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

10) Engellilere; ilgili ders ve eğitim programlarının yüksek öğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak.

11) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

12) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.

13) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na bildirmek üzere Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yüksek öğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 8-
 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Üniversitemiz Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9- 
Bu yönerge hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

MADDE 10 - Bu yönergede yer almayan konular için, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.