Rapor

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ 
KURULMASI HAKKINDA RAPOR

Gerekçeler :

 1. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun’un 15. maddesi gereğince; özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araşırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi konularda çalışma yapmak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulmuşur.

2. 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 8. maddesi gereğince; yüksek öğretim kurumları tarafından bir rektör yardımcısı sorumluluğunda, özürlü öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, mediko-sosyal, sağlık, kültür ve spor işleri daire başkanlığına bağlı özürlü öğrenciler birimi oluşturulması, birimin çalışma usul ve esaslarının yüksek öğretim kurumlarınca belirlenmesi, yüksek öğretim kurumları özürlü öğrenci birimlerinin her yıl hazırlayacakları faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başanlığı’na bildirmesi gerekmektedir.

3. 12 Temmuz 2006 tarihli ve 26226 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi Genelgesi gereğince, uygulamanın gerçekleştirilmesi için 2005-2012 yılları arasında 7 yıllık bir süre tanınmıştır.

Birimin Amaçları :

Günümüzde üniversite eğitim ve öğretimi; gerek hak kazanılması, gerekse sürdürülmesi aşamalarında gençler için öneminin yanında zor bir süreçtir. Engelli öğrencilerin çok daha fazla zorluklarla bu eğitime hak kazanmakta ve sürdürmeye çalışmakta olduğu bir gerçektir. Birimin amacı; Üniversitemizin her birimini engelliler için ulaşılabilir hale getirmek, Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitimlerinde yaşadıkları sıkıntıları, istek ve önerilerini tespit etmek, onlara uygun alternatif olanaklar sunmak, düzenlemeler yapmak, yapılan çalışmalarla üniversitemizde, ilimizde ve ülkemizdeki tüm engellilere hizmet sunmaktır.

Birimin Hedefleri:

 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”nin 8. maddesinde belirtilen görevler doğrultusunda;

1- Birimin görev ve faaliyet alanına giren konularda yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerini sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkan veren bir web sayfası oluşturulmalıdır.

2- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin ve personelin ihtiyaçları, karşılaşabilecekleri engeller ve bunlara karşı alınması gereken önlemler belirlenmeli, çözüm önerileri geliştiirilmeli, düzenlemeler yapılmalıdır.

3- Yüksek öğretim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunulmalı, öğretim görevlilerine engel ve engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeler hakkında bilgi veren dokümanlar hazırlanarak bilinç düzeyi arttırılmalı, ilgililere danışmanlık hizmeti verilmeli, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlanmalıdır.

4-Program ve projeler gelişirilmeli, engel gruplarına göre sesli kütüphane, teknoloji laboratuvar vb. hizmet birimleri oluşturulmalı, var olan diğer sesli kütüphaneler ve laboratuvarlarla koordinasyon sağlanmalıdır.

5- Engel ve engellilik konularında sosyal-kültürel faaliyetler düzenlenmeli, spor olanakları sunulmalıdır.

6.- İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan mevcut dokümanlara ulaşılmalı, başka dokümanlar hazırlanarak bunların engelli öğrencilere ulaşılması sağlanmalıdır.

7- Kariyer planlama, mesleki gelişim, psikolojik ve kişisel danışmanlık hizmeti verilmeli, bu doğrultuda psikolog, sosyal çalışmacı ve eğitimcilerle işibirliği yapılmalıdır.

8- Engelli olup da hayatta başarılar elde etmiş ya da engellilikle ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşacak kişilerle söyleşiler, engelli öğrenciler arasında söyleşiler ve beyin fırtınası yaratacak toplantılar düzenlenmelidir.

9- Engelli öğrencilere uygun staj olanakları sağlanmalıdır.

10-Sağlık hizmetlerinde destek gerektiğinde, Üniversitemizce sağlanmalıdır.

11-İhtiyaç sahibi engelli öğrencilere burs, ücretsiz yemek vb. olanaklar konusunda öncelik sağlanmalıdır.

12-Barınma konusunda sorun yaşayanlara çözüm bulunmalıdır.

13-Üniversitemizde fiziki anlamda gerekli düzenlemeler (rampalar, engelli tuvaletleri, asansörler, engelli otoparkları gibi) yapılmalıdır.

Birimin Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi :

 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’ne dayanılarak “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi Usul ve Esasları Yönergesi Üniversitemiz Senatosu’nda görüşülerek, yürürlüğe girmelidir.

 Sonuç:

 Üniversitelerde özürlü öğrenciler birimi oluşurulması yukarıda sayılan gerekçelerle bir zorunluluk olup; Üniversitemizde engelli öğrencilerimizin eğitimlerini, engelli personelimizin çalışmalarını kolaylaştıracak, yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini iletebilecekleri ve bu doğrultuda engelsiz bir üniversite oluşturulması için çalışmaların yapılacağı bir birim kurulması gereklidir. Yapılacak çalışmalar ile ilimizde ve ülkemizdeki tüm engellilere hizmet verilmiş olacaktır.